Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Aktualności

Zarządzanie energią w budynkach komunalnych.

Bez wielkich nakładów inwestycyjnych miasta mogą zaoszczędzić nawet do 20% wydatków na energię zużywaną w obiektach komunalnych, są to rezerwy budżetowe po które warto sięgnąć. Prawdziwość

tego stwierdzenia potwierdzają działania już stosowane  w wielu miejscach, zainicjowane przez program ochrony środowiska przed niskimi emisjami szkodliwych gazów i potrzebę racjonalizacji gospodarki energią. Sprzyjają temu dyrektywy Unijne.

O osiągnięciach Infracorr  w zakresie zarządzania energią można przeczytać artykuł w Gazecie Gdańskiej tutaj

Dn. 4 stycznia 2006 r. weszły w życie ustalenia Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Od tego czasu implementowane ustalenia dyrektywy zmieniają standardy w projektowaniu, wznoszeniu, modernizacji a także eksploatacji budynków. Głównym beneficjentem dyrektywy jest użytkownik budynku. Podejmowane działania maja zmniejszyć zużycie energii i obniżyć koszty eksploatacyjne i chronić środowisko, w szczególności w budynkach użytkowanych przez administrację rządową i samorządową.
19 września 2007 r. Parlament RP dokonał zmiany w Prawie Budowlanym dostosowując je do wymagań Dyrektywy a także powstało szereg nowych uregulowań i zmian w wykonawczych aktach prawnych. Zmiany te prowadzą do zastosowania polityki racjonalnej energii w sektorze zasobów budowlanych przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej jakości środowiska. Dążeniem ustawodawców jest, aby każdy budynek posiadał „Świadectwo charakterystyki energetycznej” określające wskaźnik EP kWh/(m2/rok), wyrażający roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej przypadającą na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze.
Porównanie tego wskaźnika z wielkością referencyjną, zawartą w przepisach techniczno-budowlanych określa jakość energetyczną budynku. Dla nowo wznoszonego budynku podstawą do kreślenia EP są dane i wskaźniki w projekcie budowlanym, a dla stojącego, jeśli brak jest dokumentacji technicznej – wyznaczenie w oparciu o inwentaryzację. Narzędziami do inwentaryzacji i ustalenia rzeczywistych potrzeb energetycznych budynku może być system PMS. System ten rejestruje zużycie energii, zarządza konsumpcją, wymusza na użytkowniku ograniczenie zużycia do poziomu racjonalnego z uwzględnieniem funkcji i sposobu eksploatowania obiektu. PMS jest najlepszym narzędziem dla oceny energetycznej budynku i najbardziej precyzyjnym dla ustalenia rzeczywistej wartości wskaźnika EP.
System PMS gromadzi na serwerze dane pomiarowe i umożliwia miesięczne i roczne określenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, energii elektrycznej a tym samym roczne zapotrzebowane na energię pierwotną dla budynku i porównanie jej z wartościami referencyjnymi. Zaletą tego systemu jest możliwości utrzymania uzyskanych wartości w następnych okresach, a więc zapewnia trwałość działań pro-energetycznych dzięki funkcji monitorowania i nadzoru nad zużyciem energii oraz szybkie wykrywanie i eliminowanie stanów awaryjnych w źródłach ciepła i instalacji oraz zakłóceń w pracy układów automatyki pogodowej i automatyki nadzorującej funkcje eksploatacyjne budynku (zmniejszenia nocne, weekendowe, wakacyjne itp.). W zastosowaniu PMS w Gminach tkwią duże możliwości zmniejszające zużycie energii nawet do 20 % bez wysokich nakładów inwestycyjnych.
Skala związana z nadmiernym zużyciem energii w obiektach komunalnych oraz konieczność zmniejszenia wydatków publicznych na ten cel zauważono w Unii Europejskiej i postanowiono zorganizować się dla stworzenia mechanizmów wpływu na regulacje prawne oraz dla pozyskiwania środków z budżetu Unii na przeprowadzenie w Gminach działań wymagających polityki ograniczenia zużycia energii, wykorzystania oze w miejscu konsumpcji energii oraz dla ochrony środowiska i edukacji mieszkańców. Powstałe „Porozumienie Burmistrzów” (Energy of Mayors), które m.in. postanowiło wdrożyć działanie z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (oze) w sektorze publicznym i prywatnym. Dodatkowo na terenie gmin realizowany jest również projekt LAKS: Local Accountability for Kyoto golas , zobowiązujący do lokalnej odpowiedzialności za realizację celów Protokołu z Kioto. W Polsce liderem projektu jest miasto Bydgoszcz. Energetyczną gminą i jednocześnie  inspirującym przykładem działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz wykorzystania oze jest miasto Bielsko-Biała, które wdrożyło system zarządzania energią w obiektach publicznych oraz podjęło szereg innych działań wynikających z „ Porozumienia Burmistrzów”. Komórką organizacyjną w strukturach Gminy jest „Biuro Zarządzania Energią”, którego celem jest obniżenie kosztów zużycia energii, propagowanie wśród mieszkańców postaw pro-oszczędnościowych, monitorowanie zużycia energii analizowanie umów z dostawcami energii, ciepła i gazu pod kątem ich opłacalności i  zgodności dostaw z wymogami jakościowymi. Więcej szczegółów na temat działać Biura Zarządzania Energią na stornie internetowej Biura Zarządzania Energią. Współczesnym narzędziem umożliwiającym zarządzanie energią w budynkach komunalnych jest opracowany w firmie Promar Bydgoszcz.  PMS jest wdrożony w Polsce w tysiącach obiektów użyteczności publicznej, wojsku oraz sektorze usługowym i przemysłowym.
Jeśli nie oszczędzamy to wydajemy niepotrzebnie pieniądze  !